Translate

понедељак, 04. мај 2015.

Izmena lozinke u aplikaciji

 

Kako bi Vaš korisnik mogao da promeni lozinku kroz aplikaciju,na početnoj stranici kreirajte proces koji se izvršava pritiskom na dugme Izmeni ,a nakon unosa nove lozinke u item :P1_NOVA_LOZINKA:
if :P1_NOVA_LOZINKA is not null then
izmena_lozinke (:P1_NOVA_LOZINKA);
end if;

Procedura izmena_lozinke koja se poziva, kreirana je na bazi:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE izmena_lozinke (loz  char ) IS

Cursor_Name INTEGER;
String VARCHAR2(100);
cursor USERNAME_CURSOR is
        select nvl(v('APP_USER'),User) from DUAL;
UserNm VARCHAR2(32);
pass varchar2(32);
u varchar2(50);

BEGIN
--select user into u from dual;
  pass := loz;
  open USERNAME_CURSOR;
  fetch USERNAME_CURSOR into UserNm;
  close USERNAME_CURSOR;
 --String := 'ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA= "'||upper(UserNm)||'"';

  String := 'alter user "'||upper(UserNm)||'" identified by "'|| pass ||'"';
  Cursor_Name := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
  DBMS_SQL.PARSE(Cursor_Name, String, 1);

  DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(Cursor_Name); 
 --String := 'ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA= "'||upper(u)||'"';

END; 

***Nikada ne gledaj šta nemaš, nego šta imaš.***